2023. február 5., vasárnap,  Ágota és Ingrid
 
 
   
 
2022. november 21.
TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tájékoztatom a gyulai polgárokat arról, hogy Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében a Gyulai Polgármesteri Hivatalban és telephelyein igazgatási szünetet rendelt el 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időtartamra.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünet ideje alatt munkanapokon, 8.00 és 12.00 óra között ügyeleti rendben intézhetők a halotti anyakönyvezés, köztemetés, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó szociális ügyek.

 

A 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a Polgármesteri Hivatalban elrendelt igazgatási szünet időtartama nem számít bele

a)      az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

b)      azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt,

c)      a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,

d)      az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,

e)      az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,

f)       az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint

g)      a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

 

A Polgármesteri Hivatal ügyeletet tartó kollégái a központi telefonszámon (06 66 526 800) vagy a központi e-mail címen (gyulaph@gyula.hu) érhetők el, az ügyelet időtartama alatt.

 

Kelt: Gyula, 2022. november 21.

Tisztelettel:

 

 

Dr. Csige Gábor

2022. október 19.
Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Gyulai Lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. évi népszámlálás lebonyolítása érdekében, a 2022. október 20. és november 20. közötti időszakban, Gyula városában számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan az internetes önkitöltési időszak alatt nem érkezett adatszolgáltatás.

A számlálóbiztosok számára a Központi Statisztikai Hivatal a nevüket tartalmazó igazolványt állított ki, amely egy személyazonosításra szolgáló, fényképes igazolvánnyal együtt érvényes.

                      1.png 2.png

Kérem, hogy mielőtt beengednek valakit az otthonukba, győződjenek meg róla, hogy tudja-e magát megfelelően igazolni.

                                                                     Dr. Csige Gábor

                                   Gyula Város Jegyzője

2022. augusztus 01.
Települési támogatás Óvodai és iskolai évkezdés miatt

A családok számára az óvodai, iskolai évkezdés időszaka különösen megterhelő anyagi szempontból és komoly pénzügyi manőverezést igényel. A szociális biztonság megteremtése egyaránt felelőssége az államnak, valamint a helyi önkormányzatoknak is. E felelősségnek eleget téve Gyula Város Önkormányzata települési támogatást biztosít azon személyek részére, akik köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak és az óvodai, iskolai évkezdés miatt anyagi segítségre szorulnak.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2022. évben 99.750.-Ft) és a család tagjainak vagyona nincs.

 

A kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő tárgyév 2022. augusztus 01. napjától 2022. szeptember 30. napja között a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint a Gyulavári Kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodán. E határidő jogvesztő.

 

A meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekenként 6.000,- Ft összegű támogatást biztosítunk, amely összeg megegyező az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegével, kompenzálva az óvoda-, illetve iskolakezdéssel járó kiadások nehézségeit.

2022. július 26.
Pályázati felhívás - Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjra

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, városi művészeti ösztöndíjról szóló 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés alapján pályázati felhívást teszek közzé az alábbiak szerint:

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság, magyarországi adóazonosító jel és
 2. Gyula városában legalább 5 éve állandó lakóhely és
 3. 30. életévet be nem töltött életkor és
 4. középfokú művészeti oktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató tanuló, vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató hallgató és
 5. a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény.

 

Nem részesíthető ösztöndíjban az, aki Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete alapján Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjban is részesült az adott tanévre.

 

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, november hónapban folyósítja az önkormányzat.

Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

Az ösztöndíj összege havonta 25.000,- Ft.

Az ösztöndíj évente legfeljebb 4 személynek ítélhető oda.

 

 

A pályázat tartalmi elemei:

 1. a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány pályázó által hitelesített másolata;
 3. a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;
 4. a pályázó - a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két lezárt félévben elért - tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata, melyben a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény, egyéb tantárgyakat illetően közepes (3) eredménynél rosszabb értékelés nem szerepelhet;
 5. a művészeti versenyeken elért helyezést igazoló oklevelek, illetve a szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok pályázó által hitelesített másolata;
 6. 2.000-5.000 karakter terjedelemben egy rövid személyes bemutatkozás, mely tartalmazza a pályázó rövid önéletrajzát, az eddigi művészeti tevékenységének bemutatását, valamint a jövőbeli tervek felvázolását;
 7. írásos nyilatkozat arról, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, úgy valamilyen – a képviselt művészeti ághoz tartozó formában – közreműködik Gyula város kulturális életében, mely történhet művészeti együttesekben történő aktív részvétellel, kiállításokon, bemutató előadásokon történő részvétellel;
 8. minimum egy szakmai ajánlás, támogatói javaslat, melyből megítélhető a pályázó szakmai munkássága;
 9. a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat zárt ülés tartásáról;
 10. a rendelet 3. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a pacadzisz@gyula.hu és az ambrusb@gyula.hu e-mail címeken egyaránt - nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 30. napja.

 

A pályázatok értékelése:

Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely kötelező eleme hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben valamint a 4. § (3) bekezdésében foglalt  követelményeknek.

A formailag és tartalma alapján érvénytelen, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nem értékeli, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Szerződéskötés:

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat 2022. november 15. napjáig, ünnepélyes keretek között megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos teljes szabályozást tartalmazó 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu) megtalálható.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatban keresse a közvetlen kapcsolattartót:

Ambrus Borbála, szervezési ügyintéző

Telefon: 66/526-823

Email: ambrusb@gyula.hu

 

 

Gyula, 2022. július 25.

 

 

 

                                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                                      polgármester

 

2022. július 26.
Pályázati felhívás - Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjra

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a városi tanulmányi ösztöndíjról szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján pályázati felhívást teszek közzé az alábbiak szerint:

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság és
 2. Gyula városában legalább 2 éve állandó lakóhely vagy Gyula közigazgatási területén működő középiskola 11., 12. vagy 13. osztályos tanulója és
 3. kimagasló tanulmányi eredmény elérése és
 4. 25. életévet be nem töltött életkor és
 5. középiskola 11., 12. vagy 13. osztályos tanulója vagy államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató.

 

Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, tanulmányi eredményt tanusító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt félév tanulmányi eredményének számtani átlaga

 1. középiskolában szerzett érdemjegyek alapján 4,7-5,00;
 1. felsőoktatási intézményben szerzett érdemjegyek alapján 4,00-5,00 és az előző két lezárt félévben legalább 55 kreditpontot teljesített.

 

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, október hónapban folyósítja az önkormányzat.

Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

Az ösztöndíj összege havonta

 1. tanulónként 10.000,- Ft;
 2. hallgatónként 15.000 Ft;

Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 középiskolás tanulónak, valamint felsőoktatási intézmény első éves hallgatójának és 10 főiskolai vagy egyetemi hallgatónak – kivéve első éves hallgatók - ítélhető oda azzal, hogy a középiskolás tanulókból legfeljebb 2 nem gyulai lakóhellyel rendelkező tanuló is lehet. A beadott pályázatok ismeretében és az adott évi költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén az Oktatási és Kulturális Bizottság a fenti keretszámok maximum 60 %-kal történő megemelésére és a megemelt keretszámok közötti átcsoportosításra tehet javaslatot a képviselő-testületnek.

Az ösztöndíj odaítélésének szempontja a pályázó által elért pontszám, amelyet a pályázati kiírás 1. mellékletében szereplő pontrendszer alapján kell megállapítani. Pontegyenlőség esetén kell részesíteni azt a diákot az alábbi sorrend szerint -, aki

 1. a – város munkaerőpiaci szempontjai alapján prioritást élvező – alábbi szakok valamelyikén tanul: általános orvostudományi szak, tanárszak, tanító szak, gyógypedagógia szak, diplomás ápoló szak;
 1. a pontrendszer 4. kategóriájában magasabb pontszámot kapott;
 2. magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik.

 

A pályázat tartalmi elemei:

 1. a pályázati kiírás 2. melléklete szerinti pályázati adatlap;
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata;
  1. a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;
  2. a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata;
  3. nyelvvizsga bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékű, két tanítási nyelvű gimnáziumban szerezett érettségi bizonyítvány másolata, amennyiben a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal;
  4. tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért helyezést igazoló oklevél másolata, amennyiben a pályázó az 1. mellékletben szereplő versenyek valamelyikén a pontrendszer szerint értékelendő eredményt ért el;
  5. az 1. mellékletben szereplő „Egyéb kategóriában” pontot érő eredmény, tevékenység igazolására, leírására szolgáló dokumentum;
  6. motivációs pályamunka 2.000-5.000 karakter terjedelemben, mely rövid személyes bemutatkozást, illetve a pályázat összefoglalását tartalmazza;
  7. a pályázati kiírás 3. melléklete szerinti nyilatkozat zárt ülés tartásáról;
  8. a pályázati kiírás 4. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a pacadzisz@gyula.hu és az ambrusb@gyula.hu e-mail címeken egyaránt - nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. szeptember 12. napja.

 

 

A pályázatok értékelése:

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság értékeli és rangsorolja, mely ülésen, üléseken a meghívott pályázók személyesen adják elő a pályázatukat. A bizottság előterjesztése alapján az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely kötelező eleme hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, illetve a pályázati kiírás “Az ösztöndíj odaítélésének feltételei” címében szereplő követelményeknek.

A formailag és tartalma alapján érvénytelen, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság nem értékeli, hiánypótlásra egyszer van lehetőség, a határidő lejártát követő 5 napon belül.

 

Szerződéskötés:

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat 2022. október 31. napjáig ünnepélyes keretek között megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos teljes szabályozást tartalmazó 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu) megtalálható.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatban keresse a közvetlen kapcsolattartót:

Ambrus Borbála, szervezési ügyintéző

Telefon: 66/526-823

E-mail: ambrusb@gyula.hu

 

 

Gyula, 2022. július 25.

 

 

 

                                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                                      polgármester

2022. július 25.
Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget. 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

2022. június 30.
Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módósításáról

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2022.(IV. 28.) számú határozatával az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. § szerint teljes eljárásban elindította a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatát Gyula város közigazgatási területére vonatkozóan. A tervezetet jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § alapján a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

 

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. A hirdetményt és a véleményezésre készített munkarészeket közzétesszük a város hivatalos honlapján ( www.gyula.hu ). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

 

Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével megalkotta Gyula város új Településrendezési Tervét és Helyi Építési Szabályzatát. Az új szabályozás 2022. január 15. napján lépett hatályba.

Az eltelt három hónap alatt összegyűjtöttük a Szabályozási Tervre és a rendeletre vonatkozó lakossági és szakmai észrevételeket és javaslatokat, melyek megoldása célszerű és szükséges.

 

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

Gyula város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének

egyeztetési dokumentációját
Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére

2022. június 30. napjától (csütörtök) 2022. július 19. napjáig (kedd) van lehetőség

a

 

www.gyula.hu

 

honlapon

 

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott javaslatokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami Főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

 

Gyula, 2022. június 30.

                                                                                           Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

2022. június 20.
Pályázati felhívás - Intézménytakarító

A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény pályázatot hirdet

INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 óra

A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Béke sugárút 39,

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • SARS-COV-2 elleni védőoltás felvétele
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rehabilitációs ellátásra való jogosultság

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igénylésről szóló igazolás (a bizonyítvány a jogviszony létesítésének előfeltétele)
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történő megküldéssel (5700 Gyula, Béke sugárút 39.).
 • Elektronikus úton: a titkarsag@eualapgyula.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: az 5700 Gyula, Béke sugárút 39. I. emeleti titkársági irodán.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, de legkorábban 2022.augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt a titkarsag@eualapgyula.hu e-mail címen, vagy a
 +36‑66-463-284‑es telefonszámon kérhetnek.

 

2022. április 28.
Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

2021. november 30.
Tájékoztatás az oltási akcióhét meghosszabbításáról

Tájékoztatom, hogy a fokozott érdeklődésre tekintettel a 2021. november 22. napján kezdődött oltási akcióhét meghosszabbításra került 2021. december 5. napjáig, így a Békés megyei oltópontok reggel 7 és este 19 óra között továbbra is várják a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen vagy Sinopharm oltások valamelyikét felvenni kívánó, akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül érkező személyeket.
Az oltásban részt vevő Békés megyei oltópontok az alábbiak:

1. Békés Megyei Központi Kórház Réthy Pál Tagkórháza:
• Békéscsaba, Kórház u. 3. (időpontfoglalás esetén)
• Békéscsaba, Gyulai út 18. (regisztrációval nem rendelkezőknek)

2. Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza:
• Gyula, Semmelweis u. 1., volt Hospice (időpontfoglalás esetén és regisztrációval nem rendelkezőknek is)

3. Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet (Orosháza):
• Orosháza, Könd u. 59. (időpontfoglalás esetén és regisztrációval nem rendelkezőknek is)

4. Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Rendelőintézet:
• Szeghalom, Ady E. u. 1/b. (időpontfoglalás esetén és regisztrációval nem rendelkezőknek is)

5. Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. telephelye (szakrendelő):
• Szarvas, Szabadság út 11. (időpontfoglalás esetén és regisztrációval nem rendelkezőknek is)

6. Vis Medica Kft. telephelye (szakrendelő):
• Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. (időpontfoglalás esetén és regisztrációval nem rendelkezőknek is)

 

2021. november 30.
Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

2021. október 26.
Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

2021. szeptember 22.
Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

2021. június 28.
Gyula város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és kiterjesztése a Gyulai járás településeire

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény alapján tájékoztatom, hogy Gyula Város Önkormányzata 2021. június 24-i képviselő-testületi döntése, ennek megfelelően 141/2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata alapján megkezdte a Gyula város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát és annak kiterjesztését a Gyulai járás településeire.

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. Gyula város Integrált Településfejlesztési stratégiáját, mely 2015-ben készült, közzétesszük a város hivatalos honlapján ( www.gyula.hu ). A partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét megjelentetjük a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a szilagyin@gyula.hu e-mail címre. 

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 21 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Gyula, 2021.06.28.

2021. június 10.
Nyári táborok 2021.

A nyári táborozási lehetőségek az idén is kiemelt jelentőséggel bírnak a családok életében, hiszen sokan vannak, akik kénytelenek voltak kivenni éves szabadnapjaik nagy részét a koronavírus-járvány miatt. Ennek okán ez évben is felvettük a kapcsolatot a szervezőkkel a tervezett, nyári táborokról való tájékoztatás kapcsán.
A tavalyihoz hasonlóan ez évben is fokozott figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok szigorú betartására. A szervezőknek, ahogy az eddigi években is, jelezniük kell a tábor időpontját, helyszínét, a várható létszámot és a tábor megrendezésének néhány fontosabb elemét az illetékes népegészségügyi osztály felé. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető.
A táborozás során betartandó szabályozások, ajánlások:
- a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet;
- egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII.23.) EÜM-SZMM rendelet;
- tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról: link.
Táborozási lehetőségek:
Nyári napközis tábor 2021. 07. 01. – 2021. 08. 19. (Dürer Albert Általános Iskola, kapcsolat: 06-20/578-8640)
Hetedhét Játékváros 2021. 07. 12. – 2021. 07. 23. (5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye, kapcsolat: info@miegymasert.hu, 06-20/388-5781)
Nyári úszótábor 2021. 06. 21. – 2021. 08. 06. heti turnusokban (Gyulai Várfürdő, kapcsolat: info@varfurdo.hu, 06-30/641-9463)
Nyári jóga- és életmód tábor 2021. 07. 16. – 2021. 07. 18., (Kisökörjárás Látogatóközpont, Gyula Duzzasztógátnál, kapcsolat: andrea.gyulasport@gmail.com, 06-20/212-2077)
Fejtörő tábor 2021. 08. 02. – 2021. 08.06. (Mogyoróssy János Városi Könyvtár, kapcsolat: marta@mail.mjvk.hu, 06-66/362-000)
Göndöcs Benedek Katolikus Technikum nyári táborai 2021. 07. 05. – 2021. 07. 16-ig heti turnusokban (Göndöcs Benedek Katolikus Technikum területe, kapcsolat: 06-66/562-270 mellék: 140, 114)
Független Egyesület nyári táborai: 2021. 07. 05. – 2021. 07. 09., 2021. 07. 26. – 2021. 07. 30., 2021. 08. 09. – 2021. 08. 13., (Független Egyesület székhelye, kapcsolat: fuggetlen@gmail.com, 06-66/639-445)
Át-járás tábor 2021. 07. 12.- 2021. 08. 13- ig heti turnusokban (Gellény Birtok, kapcsolat: furak.istvan0123@gmail.com, 06-70/419-8022)

2021. március 05.
Gyula Város Jegyzőjének 5/2021. (III. 05.) utasítása

Módosul az ügyfélfogadási rend a Gyulai Polgármesteri Hivatalban.

A Hivatal épületében a személyes ügyfélfogadás szünetel, elektronikus és telefonos úton az ügyfélfogadás az ügyfélfogadási rend szerint végezhető.

Ettől eltérően személyes ügyfélfogadás lehetséges az alábbi esetekben, ügyfélfogadási időben:

rendkívül indokolt esetben, az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban,

települési támogatások és gyámhatósági ügyek intézése,

házassági bejelentkezés, házasságkötés, apai elismerő nyilatkozat tétele, haláleset anyakönyvezése, hazai anyakönyvezés.

Hétfő              13.00 – 16.00

Kedd               8.00 – 12.00

Szerda            az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök        13.00 – 16.00

Péntek            8.00 – 12.00

2020. november 20.
Önkormányzati segítség a digitális oktatással érintett családok részére

A veszélyhelyzet ideje alatt digitális oktatással érintett családokat segítő kormányzati intézkedések között szerepel a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás ingyenes igénybevételi lehetősége. E kedvezmény azonban mobilinternet használata esetén nem érvényesíthető. Gyula városában is található olyan településrész, utca, ahol a vezetékes internet-szolgálatás nem érhető el, azonban 4G hálózat révén megfelelő sávszélességű mobilinternet vehető igénybe.

 

Mindezekre figyelemmel, Gyula Város Önkormányzata települési támogatás keretében segítséget kíván nyújtani azon családok részére, ahol:

-        a veszélyhelyzet kapcsán elrendelt digitális oktatással érintett gyermeket nevelnek és

-        az életvitelszerűen lakott ingatlanban helyhez kötött internet-hozzáférési szolgálatás nem érhető el,

valamint segítségre szorulnak.

 

Az érintett családokat kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályával az 526-850-es telefonszámon.

2020. november 06.
Felhívás kitüntetési javaslattételre

 


Gyula város választópolgárai és a városban működő szervezetek javaslatot tehetnek a képviselő-testület által 2021. évben adományozandó kitüntetésekre. Ezek kategóriáit, valamint részletes információkat a „bővebben” feliratra kattintva találhatnak.

 „Kiváló Polgár”

(Javasolható azon gyulai lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki az élet valamely területén kiemelkedő eredményeket szerzett, cselekedetei példaként állíthatók Gyula város polgárai elé. A kitüntető címből évente legfeljebb egy ítélhető meg.)


„Gyula Városért”

(Javasolható azon Gyulán tevékenykedő kollektíva és természetes személy, amely vagy aki az élet valamely területén kiemelkedő eredményeket szerzett, cselekedetei példaként állíthatók Gyula város polgárai elé.

A kitüntető címből évente kollektívaként egy, természetes személyek esetében legfeljebb öt adományozható, melyből egy elismerés nem Gyulán tevékenykedő, de Gyula városért végzett szolgálatával ezt kiérdemlő természetes személynek is megítélhető.)


„Gyula Város Szolgálatáért”

(Javasolható Gyula városában működő valamennyi intézmény vagy közigazgatási szerv közalkalmazottai, köztisztviselői vagy az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói, aki legalább 10 éve a jelenlegi munkáltatójával áll jogviszonyban és nem részesült fegyelmi büntetésben. A kitüntető címből évente legfeljebb három ítélhető meg.

A kitüntető címből évente legfeljebb három ítélhető meg.)


A javaslatokat dr. Görgényi Ernő polgármester úrnak címezve 2020. december 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályára a javaslattételi felhívás mellékletét képező adatlapon kell benyújtani, amelyet Gyula Város hivatalos honlapjáról (www.gyula.hu) lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán igényelni.

 

A javaslattétellel és az adományozással kapcsolatos további részletes információk a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályától kérhetők az 526-821-es vagy az 526-823-as telefonszámokon, illetve a pacadzisz@gyula.hu vagy a ambrusb@gyula.hu e-mail címeken.

 

Letölthető dokumentumok:

-- a kitüntetésekről bővebben, illetve a javaslattételi adatlap.

 

2020. október 30.
Tájékoztató - Békés Megyei Központi Kórház

A COVID-19 járvány második hullámának előre haladtával jelentősen nő a fertőző megbetegedésben szenvedők kórházi ellátási szükséglete. A biztonságos betegellátás érdekében 2020. október 30-tól a Békés Megyei Központi Kórházban szükségessé vált a betegutak átszervezése, valamint további járványmegelőző intézkedések bevezetése.

 

A betegút változások az alábbi osztályokat érintik:

         - általános sebészeti,

         - baleseti sebészeti,

         - érsebészeti,

         - idegsebészeti,

         - urológiai,

         - fog- és szájsebészeti osztályok Gyulán,

         - fül-orr-gégészeti,

         - neurológiai,

         - egynapos szemészeti (műlencse beültetések) Békéscsabán.

 

Az érintett osztályok az elkövetkező napokban a békéscsabai dr. Réthy Pál Tagkórházba költöznek át. Az átmeneti időszakban a fenti szakterületek azon betegei, akik sürgősségi ellátás miatt kórházi felvételt igényelnek, felvételükre 2020. október 30-tól már a dr. Réthy Pál Tagkórházba (Békéscsaba, Gyulai út 18.) kerül sor. Az Országos Mentőszolgálattal történt egyeztetés alapján a feltehetőleg fekvőbeteg ellátást igénylő eseteket Békéscsabára szállítják, a gyulai sürgősségi osztályon diagnosztizált esetekben szükség esetén átszállításra kerülhet sor.

 

Az osztályok helyének kialakítása folyamatban van, célunk, hogy minden szakterület betegei megfelelő, magas színvonalú sürgősségi ellátást kapjanak a járványügyi helyzet adta lehetőségeken belül is. Emellett a tervezett műtéteket, beavatkozások tovább folynak az alábbi szabályok betartása mellett.

 

Az osztályok átszervezése után az előre tervezett magas kockázattal járó beavatkozások (műtétek, endoszkópos vizsgálatok, altatással járó esetek) elvégzésére csak 5 napnál nem régebbi negatív COVID19-PCR teszt birtokában kerülhet sor, és a beavatkozásokat a dr. Réthy Pál Tagkórházban fogják elvégezni. Az intézkedésre betegeink és dolgozóink biztonsága érdekében van szükség. A PCR vizsgálatok elvégzése ingyenes, és a kezelőorvos által adott beutalóval a mindkét tagkórházban működő mintavételi pontokon előjegyzés alapján történik a szükséges vizsgálat.

 

Az átmeneti időszak, illetve az új szabályok szükségessé tehetik a műtéti előjegyzési időpontok módosítását. Ezekben az esetekben a kezelőorvos minden beteget személyre szólóan tájékoztat teendőiről. Az új betegek esetében a beavatkozásokra történő előjegyzések alkalmával szintén a kezelőorvos nyújt tájékoztatást a teszt elvégzésének módjáról, időpontjáról és helyéről, a tervezett beavatkozás várható ütemezéséről. A vizsgálati anyag levételekor a beteg kézhez kap egy tájékoztatót, amelyben a teszt elvégzése és a beavatkozás időpontja közötti időszak alatt betartandó szabályok, utasítások, életmódi ajánlások szerepelnek.

 

Fentiek mellett változatlanul működik mindkét tagkórházban (Gyula, Békéscsaba) a sürgősségi betegellátó osztály, és valamennyi járóbeteg szakellátás továbbra is az előjegyzések alapján biztosítja a betegellátást.

 

Az átszervezések érintik továbbá a békéscsabai fül-orr-gégészeti és neurológiai osztályokat, amelyek az azonos társosztályokkal együtt a Pándy Kálmán Tagkórházban, Gyulán működnek átmenetileg tovább. A két osztály költöztetése előre láthatólag 2020. november 02-ig valósul meg.

 

A Pándy Kálmán Tagkórház osztályai közül

-   az érsebészet osztály 2020. október 30-án költözik a békéscsabai egynapos sebészetre,

-   az urológiai, idegsebészeti, fog és szájsebészeti osztály 2020. november 02-án foglalja el a békéscsabai fül-orr-gégészeti és neurológiai osztály helyét,

-   az általános sebészeti osztály előre láthatólag 2020. november 03-tól a békéscsabai sebészeti osztályon működik,

-   a gyulai baleseti sebészeti osztály előre láthatólag 2020. november 05-től működik Békéscsabán. Ettől az időponttól a sürgősségi baleseti sebészeti ellátás is Békéscsabán, a dr. Réthy Pál Tagkórházban lesz elérhető.

 

A dr. Réthy Pál Tagkórház osztályai közül

-   a neurológiai osztály betegeinek ellátása a gyulai neurológiai osztályon történik,

-   a fül-orr-gégészeti osztály betegeinek ellátása a gyulai tagkórház „kisműtétes” tömbjének 2. emeletén válik biztosítottá,

-   a békéscsabai egynapos szemészeti beavatkozások a gyulai tagkórház szemészeti osztályán (kisműtétes tömb) történnek,

A békéscsabai területi ellátáshoz tartozó betegeknek neurológiai, szemészeti és fül-orr-gégészeti sürgősségi ügyeleti ellátásokra a dr. Réthy Pál Tagkórház sürgősségi betegellátó osztályán kell jelentkezni.

 

A járványhelyzetre való tekintettel meghozott szükségszerű intézkedések a lakosság érdekeit, egészségmegőrzését szolgálják, ezúton is kérem türelmüket és megértésüket.

 

Gyula, 2020. október 30.

 

dr. Becsei László

főigazgató főorvos

2020. szeptember 04.
VÁLTOZÁS AZ ÜGYINTÉZÉSBEN!

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember 7. napjától – visszavonásig – megváltozik az alábbi ügyek intézésének rendje:

 

Béres István városi főépítésznél intézhetők a továbbiakban:

 • a jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása a településrendezési követelményeknek, a helyi építési szabályzatnak való megfelelés kérdésében, valamint
 • tájékoztatáskérés az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről.

 

A Főépítész ügyfélfogadási időben a Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) Főépítészi Irodájában (I. emelet 29. iroda) kereshető fel személyesen.

 

Tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

-          telefonon: 06/66/526-846, illetve 06/66/526-837 számokon,

-          e-mailben: beres@gyula.hu, illetve balogg@gyula.hu.

 

Postás Rita mérnöki ügyintézőnél intézhetők a továbbiakban:

 • a jegyzői hatáskörbe tartozó helyi vízgazdálkodási hatósági ügyek, valamint
 • ügyféli kérelmek alapján iratmásolatok kiadása a korábbi építésügyi hatósági eljárásokkal összefüggésben.

 

Az ügyintéző ügyfélfogadási időben a Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) Mérnöki Osztály, félemelet 16. irodában kereshető fel.

 

Tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

-          telefonon: 06/66/526-893,

-          e-mailen: postasr@gyula.hu.

 

Megértésüket köszönjük!

 

Gyula, 2020. szeptember 4.

 

 

Dr. Csige Gábor

 

jegyző

2020. április 27.
Felhívás

A COVID-19 koronavírussal kapcsolatosan bevezetett intézkedések idején

2020-04-06 napjától

 

Általános tájékoztatás

A miniszteri iránymutatásoknak az országos tisztiorvosi utasításoknak megfelelően az alapellátóknak törekedniük kell az orvos – beteg találkozások számának csökkentésére.

A fentiek okán személyes orvosi ellátásra a továbbiakban – a járványügyi intézkedéseknek való megfelelés érdekében – csak sürgős szükség (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése miatt) esetében kerül sor. Panaszaikat, kérdéseiket, kéréseiket telefonon, vagy más megszokott elektronikus kapcsolattartási formában tudják feltenni az orvosok felé. Kérjük, amennyiben adott napon nem kerülnek sorra, és a következő napig tűr halasztást a panaszuk, ne keressék fel az ügyeleti ellátókat, mert az ottani közös várakozással kockázatnak teszik ki magukat. Köszönjük!

Kérjük kövessék figyelemmel és tartsák be a hivatalos tájékoztatókat. A könnyebb tájékozódás érdekében az alábbiakban összegyűjtésre került alapellátást végző orvosok különleges működési rendje. Az ellátással kapcsolatos további információkat (rendelési idők, elérhetőség) a http://www.gyula.hu/egeszsegugyi_ellatas weboldalon találnak, illetve a http://www.gyula.hu/koronavirus oldalon tájékozódhatnak az aktuális információk felől (jelen tájékoztató és frissítése is ide kerül feltöltésre).

Háziorvosi ellátás

 

Ügyeleti ellátás

A szokott módon, de csak sürgős szükség esetén, receptek írásához kérjük hívja háziorvosát (Gyula, Béke sgt.39. ; munkanapokon: 16:00 – 8:00, munkaszüneti napokon: folyamatos ; 66/463-004)

Laktanya u. 4. sz. alatti rendelők

Dr. Olasz Mária, dr. Petrovics Hajnalka és dr. Nagy Szilvia 9-13 között egymást váltva, az alábbi rend szerint látják el a betegeket:

 1. 2020.04.01-tól 2020.04.09-ig dr. Petrovics Hajnalka
 2. 2020.04.14-tól 2020.04.24-ig dr. Olasz Mária
 3. 2020.04.27-tól 2020.04.30-ig dr. Nagy Szilvia

Bocskai u. 5. sz. alatti rendelők

A háziorvosok a megszokott rend szerint végzik az ellátást, dr. Csomos Imre helyett – a miniszteri ajánlás figyelembevétele miatt – helyettesítő kollégája látja el a személyes ellátást igénylő betegeket.

Gyulavári, Széchenyi utca 57.

Dr. Fehér László rendelési idejében látja el a saját betegeit (Gyula, Széchenyi u. 57. ; hétfő, szerda: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 11.00-15.00 ; péntek: 08.00-11.00 ;  66/460-920).

Dr. Kiss Verica körzetét (Gyula, Széchenyi u. 57. ; hétfő, szerda: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 11.00-15.00 ; péntek: 08.00-11.00 ;  66/469-670) hétfőtől szerdáig dr. Fehér László, csütörtökön és pénteken dr. Kiss Verica látja el.

Nürnbergi u. 1/b (Coronella Orvosi Centrum)

Dr. Csizmadia Zoltán helyett 2020. 03.09.-től bizonytalan ideig Dr. Papp Albert látja el a helyettesítési feladatokat, a saját rendelőjében. Ettől eltekintve a háziorvosok a megszokott rendelési idők szerint érhetők el.

Házi Gyermekorvosi ellátás

 

Ügyeleti ellátás

A szokott módon, de csak sürgős szükség esetén, receptek írásához kérjük hívja házi gyermekorvosát: (Gyula, Semmelweis utca 1. ; munkanapokon: 16:00 – 8:00, munkaszüneti napokon: folyamatos ; 66/ 463-633)

Házi gyermekorvosok, összes rendelő

A házi gyermekorvosok saját rendelési idejükben a már ismert telefonszámon, egyéb elektronikus elérhetőségeken nyújtanak konzultációs lehetőséget, receptet írnak fel és szükség esetén személyes ellátóhelyre (pl. szakellátás) utalják tovább a pácienseket. Sürgős szükség esetén a házi gyermekorvosok az alábbi beosztás szerint állnak rendelkezésre személyesen (dr. Lájer Márta, dr. Rupp Anikó és dr. Stein Tamás nem nyújtanak személyes betegellátást, amennyiben az szükségessé válik, telefonos egyeztetés alapján az alábbi rend szerinti helyetteshez utalják a pácienseket).:

 1. 2020.04.06-tól 2020.04.10-ig dr. Rusz Erzsébet (Gyula, Béke sgt. 39. ; hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 12.00-16.00; 66/361-435)
 2. 2020.04.13-tól 2020.04.17-ig dr. Csáki Zsuzsanna (Gyula, Béke sgt. 39. ; hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 12.00-16.00; 66/466-987)
 3. 2020.04.20-tól 2020.04.24-ig dr. Küzdi Ágnes (Gyula, Béke sgt. 39., ; dr. Zlehovszky Kornélia rendélése; hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 12.00-16.00; 66/466-989)
 4. 2020.04.27-től 2020.04.30-ig dr. Rusz Erzsébet (Gyula, Béke sgt. 39. ; hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 ; kedd, csütörtök: 12.00-16.00; 66/361-435)

Felnőttfogászati ellátás

 

Gyula város lakosságának felnőttfogászati sürgősségi ellátását három fogorvos végzi az alábbi beosztás szerint:

 1. 2020.04.06-tól 2020.04.09-ig Dr. Csepreghy Tímea (Gyula, Karácsony J. u. 22. ; hétfő, szerda, péntek: 8:00-12:00 , kedd, csütörtök: 11:00-15:00 ; tel.: 66/464-771)
 2. 2020.04.14-től 2020.04.17-ig Dr. Bakó Beáta (Gyula, Blanár u.1. ; csütörtök, péntek: 8:30‑12:30; kedd, szerda: 13.00-16:00, tel.: 66/251-807)
 3. 2020.04.20-tól 2020.04.24-ig Dr. Csepreghy Tímea (Gyula, Karácsony J. u. 22. ; hétfő, szerda, péntek: 8:00-12:00 , kedd, csütörtök: 11:00-15:00 ; tel.: 66/464-771)
 4. 2020.04.27-tól 2020.04.30-ig Dr. Rácz Attila (Gyula, Rákóczi u. 35. ; hétfő, szerda: 14:00-17:30 kedd, csütörtök, péntek: 8:30-11:00 ; tel.: 66/463-001)

Gyermekfogászati ellátás

Gyula város lakosságának gyermekfogászati sürgősségi ellátását három fogorvos végzi az alábbi beosztás szerint:

 1. 2020.04.06-tól 2020.04.09-ig Dr. Nyeste Zoltán (Gyula, Klapka u. 21. ; hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8:00-12:00, kedd 14:00-18:00 ; 66/466-240)
 2. 2020.04.14-től 2020.04.17-ig Dr. Nagy Anikó (Gyula, Horváth Ferenc utca 5. , szerda, péntek 9:00-11:00 , kedd, csütörtök 13:00-15:00 ; 66/464-939
 3. 2020.04.20-tól 2020.04.24-ig Martyinné dr. Patkás Orsolya (Gyula, Eötvös u. 2. hétfő, kedd, csütörtök 8:00-16:00 ; 66/466-032)
 4. 2020.04.27-től 2020.04.30-ig Dr. Nyeste Zoltán (Gyula, Klapka u. 21. ; hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8:00-12:00, kedd 14:00-18:00 ; 66/466-240)

Területi védőnői ellátás

 

A védőnők elsődlegesen távkonzultációs szolgáltatást nyújtanak a szokott elérhetőségeken ( Tel: 66/361-788, 30/177-63-48).Egyeztetés alapján kerülhet sor személyes találkozásra ( Gyula, Béke sgt. 39.). A kötelező védőoltásokról postai úton/elektronikusan értesítik Önöket a továbbiakban is. A védőoltások beadásának időpontjáról érdeklődjenek házi gyermekorvosuknál rendelési időben.

Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás

 

Az online iskolai munkarendre tekintettel a rendelés egyelőre szünetel, telefonon elérhetők az orvosok és a védőnők.

 

Kérem, türelemmel és megértéssel forduljanak az ellátást nyújtók felé, mert rájuk különösen nagy terhet raknak az ellátási kötelezettségek, járványügyi intézkedések!

 

Gyula, 2020.04.03.

 

Köszönettel:

                                                                                                  

                                                                                                                Ködmön Zsolt

                                                                                                                                                    intézményvezető

2020. március 15.
Gyula Város Polgármesterének határozata a bölcsődei és óvodai rendkívüli szünetről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intézkedési Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdésére – a fenntartók és az intézményvezetők, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterének egyidejű értesítése mellett –,

 

rendkívüli szünetet rendelek el

 

a Gyula város közigazgatási területén – fenntartótól függetlenül – működő valamennyi bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, illetve óvodai nevelést biztosító intézményben 2020. március 16. napja 0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, jelen intézkedés visszavonásáig, az alábbi kikötésekkel:

 

-        a Gyula Város Önkormányzata fenntartásában működő Gyula Város Egyesített Óvodája, valamint a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása fenntartásában működő Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekvédelmi Intézménye valamennyi bölcsődei ellátást vagy óvodai nevelést végző tagintézménye, intézményegysége 2020. március 16. és 17. napjain rendes munkarend szerint fogadni kötelesek – ügyeleti jelleggel – azokat a gyermekeket, akiknek törvényes képviselői, szülei az idő rövidsége miatt a gyermekek felügyeletét nem tudták megoldani;

 

-        a Gyula város területén a fentiektől eltérő fenntartó által működtetett intézmények 2020. március 16. és 17. napjain fogadhatják – ügyeleti jelleggel – azokat a gyermekeket, akiknek törvényes képviselői, szülei az idő rövidsége miatt a gyermekek felügyeletét nem tudták megoldani;

 

-        2020. március 18. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben az intézmények munkanapokon megszervezhetik a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét. A kiscsoportok létszáma nem haladhatja meg a tíz főt.

 

A rendkívüli szünet hatálya kiterjed a Gyula város közigazgatási területén ellátást biztosító valamennyi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) hatálya alá tartozó óvodai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti bölcsődei intézményre és intézményegységre, az intézmények fenntartójának személyétől függetlenül.

 

A rendkívüli szünet ideje alatt a bölcsődei ellátást és óvodai nevelést biztosító intézményekben történő munkavégzést, munkarendet az intézményezető jogosult meghatározni, azzal, hogy az alkalmazottak juttatásait a rendes, előre tervezett szüneteknek, karbatartási célú zárvatartásoknak megfelelően köteles biztosítani.

 

Az érintett intézmények vezetői a döntésemről a gyermekek törvényes képviselőit, szüleit haladéktalanul, a rendelkezésükre álló kommunikációs csatornákon keresztül szóban, illetőleg írásban értesíteni kötelesek.

 

Az érintett intézmények vezetői a jelen határozat végrehajtása érdekében tett intézkedéseikről 2020. március 16. napján 17:00 óráig írásban tájékoztatni kötelesek.

 

A hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen déli meleg főétkezést kiszállítással, továbbá a gyulai kollégiumi ellátást biztosító intézmények kollégiumaiban maradt gyermekek részére ingyenesen teljes ellátást köteles biztosítani a gyermekétkeztetést végző személy a rendkívüli szünet, illetve az általános iskolai és középiskolai digitális távoktatás időtartama alatt. Azokban az általános iskolai és középiskolai köznevelési intézményekben, ahol kis csoportokban lesz gyermekfelügyelet, ott a gyermekétkeztetést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítani szükséges.

 

Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

INDOKOLÁS

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

A járvány terjedésének lassítása érdekében az Intézkedési Korm. rendelet alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

 

A Koronavírus-járvány (COVID-19) által okozott járványügyi veszélyhelyzetben a betegség terjedésének lassítása, az emberek közötti érintkezések, személyes kontaktusok számának jelentős csökkentése érdekében a Gyula város közigazgatási területén működő bölcsődei ellátást nyújtó és óvodai nevelést végző intézményeknél rendkívüli szünetet rendeltem el, és a járulékos kérdésekben a fentiekben foglaltak szerint döntöttem.

 

Hatásköröm és illetékességem az Intézkedési Korm. rendelet 2. §-án alapul.

 

Kelt: Gyula, 2020. március 15.

 

 

 

Dr. Görgényi Ernő

2020. március 13.
VÁLTOZIK AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!

A jegyző mai utasítása értelmében a megszokottól eltérő ügyfélfogadási rend lép életbe hétfőtől a Városházán:

Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd: 8.00 – 12.00

Szerda: az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00 

Az utasítás értelmében egy irodában egyszerre csak egy fő ügyfél tartózkodhat, kivéve azokat az eseteket, amikor csak együttesen lehet ügyet intézni (pl. házasságkötéssel kapcsolatos ügyintézés). Ügyfélfogadási időn kívül az ügyintézés lehetetlen. 

Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy ügyeik intézése során – amelyekben az lehetséges – részesítsék előnyben a telefonon, e-mailben, az ASP rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson történő ügyintézést. Az ügyleírásokat a www.gyula.hu honlapon megtalálják. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy rendezvény tartására bérbe vehető helyiségeink tekintetében – figyelembe véve azok adottságait – létszámkorlátozást vezettünk be, erről az ügyintéző tájékoztatást fog nyújtani az eseti és az állandó bérlőknek, illetve az érdeklődőknek. 

Intézkedéseink célja ügyfeleink és munkavállalóink egészségének védelme, a szolgáltatásaink fenntarthatóságának biztosítása.

Kérjük ügyfeleink megértését, türelmét, és kérjük, hogy Hivatalunkat kizárólag indokolt esetben keressék fel.

 

Dr. Csige Gábor

jegyző

2019. június 05.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom III. ütem)

FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!

Jelenleg is zajlanak az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

A harmadik ütemben a teljes csomópont lezárásra kerül 2019. június 15-én 04.00 órától várhatóan augusztus 31-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán, az Árpád utca felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki. A Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos lesz megállni. A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik a helyszínen.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. június 5.

Gyula Város Önkormányzata

2019. április 26.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom II. ütem)

Jelenleg is zajlanak az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

A második ütemben az Eötvös utca Béke sugárút felőli vége kerül lezárásra 2019. május 6-án 04.00 órától várhatóan június 17-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé pedig az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán kerülhető ki. A fejlesztés második és harmadik ütemében a Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos megállni! A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a csomópontot érintő forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. április 26.

Gyula Város Önkormányzata

2019. április 11.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom I. ütem)

Hamarosan megkezdődnek az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

Az első ütemben az Árpád utca Béke sugárút felőli vége kerül lezárásra 2019. április 16-án 04.00 órától várhatóan május 6-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki. A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a csomópontot érintő forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont átalakításával kapcsolatban 2019. április 17-én (szerdán) 17.00 órakor dr. Görgényi Ernő polgármester lakossági fórumot tart a Városháza dísztermében.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. április 11.                              

                                                                    Gyula Város Önkormányzata

2019. április 17.
Ünnepi hulladékszállítási rend Gyulán

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a húsvéti ünnepekre és a munka ünnepére (május -1) való tekintettel a hulladékszállítás időpontjai Gyulán az alábbiak szerint változnak:

Április 23-án (kedd) szállítják el a cég munkatársai a zöldhulladékot április 19-e (hétfő) helyett a IV. körzetben.

Április 23-án (kedd) lesz elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék április 19-e (péntek) helyett az V. körzetben.

Április 24-én (szerda) lesz elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék az I. körzetben április 22-e (hétfő) helyett.

Május 2-án (csütörtök) szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot május 1-e (szerda) helyett a III. körzetben.

Május 8-án (szerda) lesz elszállítva a szelektív hulladék május 1-je (szerda helyett) a III. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

                                      DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2019. április 01.
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2018. (XII.13.) számú határozatával elindította a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Sarkadi úti külterületi tömb területére.

 

A Sarkadra vezető út mentén, a két Körös között épült fel az egyik „tanyasi iskola” épülete közel 100 éve. Az épület már az 1960-as évektől funkcióját veszette, majd szolgálati lakásként használták a rendszerváltásig. Negyed százada magántulajdonba került, de mégsem volt gazdája az épületnek. Az új tulajdonos a város külterületén egy igényes felújítást tervezett. A szabályozás kismértékű módosítására van szükség a felújítás és használat érdekében, melyet a képviselő-testület a módosítást elindító határozatával elfogadott.

 

A terület lehatárolása: Sarkadi út (0899 hrsz.), lokalizációs töltés (0870/13 hrsz.), dűlőút (0875/3 hrsz.), dűlőút (0895/3 hrsz.). A módosítás alá vont területet - jogszabály szerint – közterületekkel körülhatároltan kell kijelölni.

 

Fentiek alapján elkészíttettük a HÉSZ módosítás dokumentációját, melynek ismertetésére, a korábban meghirdetett Településfejlesztési Koncepcióval egyidejűleg

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2019. április 9-én, kedden 17:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2019. április hó 17. napjáig) nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2019. március 25.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

2019. február 05.
Pályázati hirdetmény

Gyula Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet
GYULA VÁROS, KÖRÖS-PARTI „TERASZ” KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVEZÉSÉRE témában.

Az ötletpályázat tárgya: Gyula belváros Élővíz-csatorna menti „Vendéglátó-terasz”, a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a csatorna északi oldalán lévő partszakasz.

 

Az ötletpályázat célja:

Gyula történelmi belvárosának központján folyik át a valamikori Ó-Fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna. A folyón átvezető műemléki téglahíd mellett, a part északi oldalán épült 2006-ban az 1986-ban megtervezett vendéglátó terasz. Megépítése óta a környező vendéglátó létesítmények nem vették használatba. Állaga romlik, látványa elhanyagoltságot és gazdátlanságot sugall, az időközben felújított környezetéhez már nem illeszkedik.

A város szándéka, hogy az Élővíz-csatorna partján növelje a gyalogosforgalmat, és vonzóvá tegye mind a helyi polgárok, mind a turisták számára. Ezt a gyalogos útvonalként használatos területen, a Körös-parton meglévő természeti-, és épített környezeti értéke kiemelésével, fejlesztésével, a környezet minőségének emelésével, új attrakciók – oda illő új funkciók – létrehozásával lehetséges és szükséges elérni.

 

A kiíró tervpályázat útján keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a legszínvonalasabb környezetrendezési változatot.

 

A pályázat jellege, formája::

A pályázat jellege:                                                                 NYÍLT

A pályázati eljárás formája:                                       ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

A pályázat:                                                                             TITKOS

 

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

a)         Pályázat meghirdetése, kiírás megküldésének kezdete: 2019. február 7.

b)         Kérdések beadásának határideje: 2019. március 7.

c)         Kérdésekre adott válaszok határideje: 2019. március 22.

d)         Pályaművek postára adásának határideje: 2019. május 23.

e)         Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. június 14.

f)           Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. július 15

 

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat megküldjük a balogg@gyula.hu (tárgy: Gyula Körös-part ötletpályázat) e-mail címre küldött elektronikus levélben megadott elektronikus és posta címre.

 

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei:

Az ötletpályázat résztvevője - pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, a jogszabályi- és a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.

 

Az ötletpályázat részletes kiírása február 7-től lesz elérhető.

2018. május 14.
Allergia vizsgálat
2016. július 07.
Hirdetmény
 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu

 
 

 

logo_csemetehaz.jpg logo_megujulo_zoldkereszt.jpg logo_szivarvany.jpg logo_telepulesi_korny.jpg logo_osszekoto_kerekparut.jpg
nfh_logo_01.JPG

konferencia_fejlec_modositott_05.12..jpg
entente_florale_europe_logo3.PNG
Európai Virágos 
Városok
banner.jpg

 

 

 jogpontok.png

bursa_logo.png        town_twinning_logo.png 
EFI_logo_vegleges_300_110.png         almasy-banner-728x90-01-----.gif
         kicsi-logo_final_GB.jpg


eszaki_uj.jpg    Inkubatorhaz-_top_1_1_2_16_bs1yomdai.jpg   Konyvtar-_top_3_2_1_16_bs1_201yomdai.jpg    Polgarmesteri_Hivatal-_top_3_2yomdai.jpg    Kornyezetvedelmi_infrastrukturyomdai.jpg   Tankerulet-_top_3_2_1_16_bs1_2yomdai.jpg

asp_palyazat.jpg    top_ovodak.jpg  korforgalom.jpg

efop_1_5_2_16_2017_00021_c_fekyomdai.jpg   kozossegfejlesztes.jpg   gasztronomiai_fejlesztes.jpg

szabadteri_kondicionalo_park.jpg   volt_relegyar.jpg    kozetkeztetes_fejlesztes.jpg

helyik_klimastrategia.jpg   zoldvaros.jpg  aktiv_turisztikai_.jpg

banner_deli_iparterulet_fejlesgyulan.jpg Btabla_page-0001.jpg ginop_7_1_9_17_2020_00041_d_feelkuli.jpg

top_2_1_3_16_bs1_2021_00044_d_elkuli.png

 

dareh_banner.png

 

 

mak.jpg Energiahatekony_Onkormanyzat-pge-001.jpg  City_Hungary_logo-300.jpg

tavolsag_300x250.png

   

Babakotvenyes_300x250_GIF.GIF allampapir_300x250.gif  babakotveny_300x250.gif

MAK_Babakotveny_Banner_300x250.gif MAK_Banner_300x250.gif

ugyintezes.jpg