2018. augusztus 17., péntek,  Jácint
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás
2018. augusztus 13.

Gyulai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Gyulai Polgármesteri Hivatal
Jogi és Humánpolitikai Csoport
jogász
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előterjesztések és szerződéstervezetek készítése, közalapítványokkal kapcsolatos
feladatok ellátása, beszámolók előkészítése és koordinálása, intézményi alapító
okiratok módosításainak átvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, alapító okiratok
nyilvántartása, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok létesítő okiratainak
módosításával és a képviselő-testületi előterjesztéseivel kapcsolatos feladatok ellátása,
Polgármesteri Hivatal dolgozói és a képviselő-testület, vagy azok tagjai ré¬széről
felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügy megoldásában közreműkö¬dés, jogi
tanácsadás nyújtása a képviselő-testület és annak szervei, valamint a Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti egységei részére, ennek kere¬tében segítségnyújtás a
jogszabályok értelmezésében, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres
képviseletének ellátása, illetve a Polgármesteri Hivatal Jogi és Humánpolitikai
Csoportjához tartozó humánpolitikai tárgyú feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati
rendeletének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, jogász,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
• Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 éves tapasztalat,
• Humánpolitikai tárgyú jogszabályok (Kttv., Kjt., Mt., valamint az ezekhez
kapcsolódó rendeletek) ismerete és gyakorlati alkalmazása,
• MÁK KIRA illetményszámfejtő rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
adattartalommal,
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra
vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi
bizonyítványt kérelmezte),
• Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• Motivációs levél,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boros Tamás jogi és
humánpolitikai csoportvezető nyújt, a 06-66-526-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26-1/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: jogász.
• Személyesen: dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető, Békés
megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emelet 36. számú iroda.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő
jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást
elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Gyulai Hírlap hetilap
• Gyulai Hírlap online - www.gyulaihirlap.hu
• Gyula város honlapja - www.gyula.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a
munkakört nem tölti be.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu