2020. január 23., csütörtök,  Zelma és Rajmund
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás - jogász
2020. január 12.

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Jogi és Humánpolitikai Csoport

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előterjesztések és szerződéstervezetek készítése, közalapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása, beszámolók előkészítése és koordinálása, intézményi alapító okiratok módosításainak átvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, alapító okiratok nyilvántartása, Polgármesteri Hivatal dolgozói és a képviselő-testület, vagy azok tagjai ré­széről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügy megoldásában közreműkö­dés, jogi tanácsadás nyújtása a képviselő-testület és annak szervei, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei részére, ennek kere­tében segítségnyújtás a jogszabályok értelmezésében, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres képviseletének ellátása, illetve a Polgármesteri Hivatal Jogi és Humánpolitikai Csoportjához tartozó humánpolitikai tárgyú feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

     
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
 • Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 éves tapasztalat,
 • Humánpolitikai tárgyú jogszabályok (Kttv., Kjt., Mt., valamint az ezekhez kapcsolódó rendeletek) ismerete és gyakorlati alkalmazása,
 • MÁK KIRA illetményszámfejtő rendszer ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

§ Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

§ Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§ Motivációs levél,

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető nyújt, a 06-66/526-818 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-1/2020. valamint a munkakör megnevezését: jogász.
 • Személyes dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető részére (Gyulai Polgármesteri Hivatal 5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emelet 36. számú iroda).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gyulai Hírlap hetilap
 • Gyulai Hírlap online
 • Gyula város honlapja - www.gyula.hu.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu