2017. április 30., vasárnap,  Katalin és Kitti
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Egyesített Óvoda intézményvezetői álláspályázat
2017. április 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gyula Város Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Gyula Város Egyesített Óvodája
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Leiningen utca 4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a, az intézmény alapító okirata és belső szabályzatai szerinti feladatok.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        főiskola, óvodapedagógus,

-        pedagógus-munkakörben vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadó megbízás ellátása - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

-        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképezettség,

-        az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó lakcímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,

-        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,

-        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-        szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

-        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-        amennyiben pályázatának zárt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalását kéri, úgy a pályázó erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai csoportvezető nyújt, a +36-66-526-817-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

-        Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a köznevelési törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, ezt követően a Képviselő-testület szakbizottságai meghallgatják a jelölteket, majd pedig a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        Oktatási és Kulturális Közlöny

-        Gyulai Hírlap

-        Gyula város honlapja - www.gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu