2020. július 3., péntek,  Kornél és Soma
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Tájékoztató a helyi építési szabályzat módosításáról
2020. május 28.

Gyula Város Önkormányzata két fejlesztés érdekében, két kisebb területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánított és elindította a fejlesztendő ingatlanokra a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosítását.

 

Az egyik fejlesztési terület a Wellness Gyula Hotel tömbje (Part utca, Csigakert, Bethlen Gábor utca, Szent László utca által határolt terület).

A másik fejlesztési terület a Kálvin utca, református óvoda tömbje (Kálvin utca, Szegedi Kiss István utca, Szegedi K. I. zug, Ecsedi utca).

 

A tervezett módosítást meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„(1) A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”

A hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést közzé tesszük a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu), a Városháza előtti hirdetőtáblán, és a Gyulai Hírlapban.

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 276/2019 (X. 31.) számú határozatával a Part utca, Wellness Hotel tömbjét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, melynek értelmében az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj. Rend.) 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárásban elindította a Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását.

A terület lehatárolása: Part utca (2749 hrsz.), Csiga utca (2828 hrsz.), Mátyás Király utca (3040 hrsz.), Bethlen Gábor utca (2804 hrsz.), Szent László utca (4298 hrsz.).

 

A városunk egyik erős gazdasági ága a turizmus, ezen belül a szállás-szolgáltatás. A növekvő fizetőképes igények, források lehetővé és szükségessé teszik a szállodai kapacitások bővítését. A kérelmező Wellness Hotel Gyula tulajdonosai a szállodától délre, a Bethlen Gábor utcában ingatlanokat vásároltak, szállodai szobákat és szolgáltató helyiségeket magába foglaló épületszárny megvalósítása érdekében. Ezek, a korábban családiházként használt ingatlanok más építési övezetben találhatóak, mint a szálloda. Az igény és cél a tömb egyben való szabályozása, a szálloda bővítés engedélyezési feltételeinek biztosítása érdekében. A bővítés során 13 szállodai szoba és néhány wellness elem épülhet meg. A szabályozás tervezett módosítása elősegíti a város idegenforgalmi vonzerejének és szálláskapacitásának és minőségének növelését, ezért a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás indokolt. A módosítás részletesen tartalmazza a beépítés módját, az építési helyeket, az előkert és építési magasságok mértékeit. Meg kívánjuk őrizni a Bethlen utca felőli értékes fasort, és a beépítés léptékét, így ott előkertel és két építési magassággal lehet majd épület megvalósítani.

 

Gyula Város Önkormányzatának Polgármestere 77/2020. (V. 19.) számú határozatával, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Kálvin utca tömbjét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, melynek értelmében az Elj. Rend. 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárásban elindította a HÉSZ módosítását.

A terület lehatárolása: Szegedi Kiss István utca (109 hrsz.), Kálvin utca (132 hrsz.), Ecsedi utca (157 hrsz.), Szegedi Kiss István zug (145 hrsz.).

 

A Gyulai Református Egyházközség, mint a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója írásos kérelemmel fordult a város önkormányzatához. Az intézmény jelenleg két telephelyen 3 csoportot működtet. Két csoport van a Kálvin utca - Szegedi Kis István utcai épületben, valamint egy csoport a Faiskola utcai épületben. Magyarország kormánya támogatja a családokat, a munkahely teremtést, a nemzet gyarapodását. A fenntartó a csoportszám megtartásával, továbbra is 3 csoportot kíván fenntartani, racionalizálni tervezi az óvoda működtetését. Ennek érdekében a Szegedi Kis István u. 18. ingatlan mellett a Kálvin utca 15. és a Kálvin utca 17. számú ingatlanok összevonásával valósítaná meg tervét, itt egy helyen kívánja működtetni a három óvodai csoportot.

A valamikori Újvárosi olvasókör épületében működő óvoda melletti polgárházak nagy részben megtartásával képzeli el a tervező az építészeti megoldást. Az épület együttes tömege a három utca felé (Szegedi K. I. Kálvin Ecsedi) nem változna meg. A beépítés módja és magassága is a meglévővel azonos lesz a beruházás után. Az „Ambrus” féle polgárház helyi építészeti védelem alatt áll, mely épület továbbra is megmarad, és megmarad az Újvárosi olvasókör épülete is.

 

A tömb övezeti besorolása jelenleg Kertvárosi lakóterület „Lk”, és a Kálvin utca besorolása csak „lakóút”, bár a valóságban gyűjtőút szerepet lát el. A meglévő övezetben nem engedélyezhető a két lakótelekre tervezett fejlesztés. Ezért kérte a gyülekezet az önkormányzatot, hogy az övezeti besorolás módosításával tegye lehetővé a tervezett beruházás engedélyezését. Az óvoda területét intézményi területté „Vt” kívánjuk nyilvánítani, e mellett az épületek tömege nem változik.

 

Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

A Part utca, Wellness Hotel tömbjét és a Kálvin utca tömbjét érintő szabályozások módosítását Gyula város honlapján közzéteszem, melyek lakossági véleményezésére

2020. május 27. napjától (szerda) 2020. június 15. (hétfő) napjáig van lehetőség

a

 

www.gyula.hu

 

honlapon

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott válaszokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

 

Gyula, 2020. május 27.

                                                                                           Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu