2020. április 9., csütörtök,  Erhard
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Pályázati Felhívás - Helyi és műemléki védelem
2014. július 07.
Épületek és épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi védelem alatt álló védett épületek, valamint műemléki és helyi védelem alatt álló területen lévő épületek és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásának, felújításának, és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására, az építészeti örökség támogatási rendszeréről szóló 4/2010. (II. 1.) számú rendelete szerint.

Támogatható mindazon épület, amely

-       országos műemléki védelem alatt áll, vagy országos műemléki védelem alatt álló területeken található,

-       az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2004. (X.29.) számú rendeletben foglaltak szerint helyi egyedi védelem alatt áll, vagy a Gyula Város Helyi építési szabályzatáról szóló 3/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendeletben lehatárolt helyi védelem alatt álló területek valamelyikén található,

-       építészeti, művészettörténeti és helytörténeti hatásvizsgálattal alátámasztott, helyi védelemre érdemes.

A támogatásra Gyula Város Képviselő-testületének Gyula Város 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (I.31.) számú rendelete szerint Helyi értékvédelmi támogatás szakfeladatra meghatározottan összesen 3.500.000,- Ft áll rendelkezésre.

A támogatás lehet kamatmentes kölcsön (visszatérítendő), vagy vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat általános feltételei:

a.)       A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész a tulajdonában, használatában, kezelésében, vagy bérletében van. Amennyiben a pályázatot az épület vagy épületrész bérlője, vagy kezelője kívánja benyújtani, rendelkeznie kell a tulajdonos erre vonatkozó hozzájárulásával.

b.)      Nem támogathatók azok a pályázó intézmények, amelyek az önkormányzat költségvetéséből részesülnek.

c.)       A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, és azokat a hivatal a pályázónak visszaadja.

d.)      Pályázni csak a támogatási rendszerről szóló 4/2010. (II.1) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatban lehet.

e.)       A pályázati kérelem benyújtása, vagy a pályázati felhívás határideje előtt befejezett felújítás nem támogatható.

f.)       Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és/vagy jogi személyek, akiknek Önkormányzat felé köztartozása áll fenn.

A pályázat tartalmai követelményei:

a) A pályázó és épület adatai (név, lakcím, elérhetőség, létesítmény elhelyezkedése, helyrajzi száma, megnevezése, építészet-történeti leírása).

b.) Pályázat mellékletei:

-            építési engedélyhez kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció és igazolás az építési engedélyezési eljárás megindításáról,

-            építési engedélyhez nem kötött munka esetén a felújítási terv és a hozzá tartozó műszaki leírás,

-            fénykép-dokumentáció az épület állapotáról, (min. 5 db),

-            amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa a pályázó, úgy az ingatlan használati-, kezelési-, vagy bérleti jogának igazolása, valamint a tulajdonos munkálatokhoz való hozzájárulásának igazolása,

-            előzetes hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 500.000,- Ft-ot meghaladóan elnyert kamatmentes kölcsön összegének erejéig az ingatlan-nyilvántartásba a visszafizetésig jelzálogjog bejegyzésére kerüljön,

-            a megvalósítást szolgáló részletes tételes költségvetés,

-            a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a tervezett kivitelezési munka kezdő és befejező időpontja,

-            a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel,

-            társasház esetében a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata,

-            a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 29.

A pályázathoz kitöltendő adatlap és formanyomtatványok nyomtatott formában kérhetőek a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, vagy letölthetőek erről az oldalról.

A pályázatokat Gyula Város Képviselő-testülete Gazdasági Erőforrások Bizottságának címezve, a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, Takács András ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázatokat a bizottság bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján.

A pályázat befogadásáról és a döntésről a pályázó a benyújtás határidejét követő 45 napon belül kap értesítést.

Tájékoztatjuk pályázókat, hogy a pályázati elszámolása során csak azokat az építési munkálatokat tudjuk elfogadni, amelyeket a vonatkozó jogszabályok betartása mellett végeztek el.

Gyula, 2014-07-07

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal

    Mérnöki Osztály

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu