2019. április 19., péntek,  Emma
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése
2019. március 19.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály előtt közigazgatási hatósági ügyben járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra

 

2019. március hó 30. napjától 2019. április hó 19. napjáig

 

a Gyulai járás illetékességi területén

 

Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza,

 

valamint a Sarkadi járás illetékességi területén

 

Sarkad, Méhkerék, Kötegyán, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán-Nagygyanté, Geszt, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány

 

települések teljes közigazgatási területére

 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat

 

rendelek el.

 

A járványügyi intézkedés hatálya alatt:

 

1.)   Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2.)   Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

3.)   A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

4.)   Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófamentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

5.)    Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6.)   A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

7.)   A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával), azt a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához (5700 Gyula, Kossuth utca 2. sz. Telefonszám: 06-66-463-017) haladéktalanul be kell jelenteni.

 

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

 

Amennyiben a vakcinázott területen vadon élő és/vagy háziállat elhullott tetemét fellelik, annak érintetlenül hagyása mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes hatósági állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.

 

A települési önkormányzat a vadászatra jogosult által megküldött tájékoztató plakátjait a lakosság tájékoztatása érdekében helyben szokásos módon kifüggeszti.

 

Hatósági döntésem egy kiadmánya egyidejű közlésével megkeresem a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalát, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatalát, hogy az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozatom helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjék.

 

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül Békés Megyei Kormányhivatalnak (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzett, de a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához (5700 Gyula, Kossuth u. 2.), mint I. fokú hatósághoz benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról szóban vagy írásban lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül terjeszti fel a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. sz.), mint a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz kivéve, ha a megtámadott határozatot visszavonja, a fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, kiegészíti.

A fellebbezést a II. fokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel támadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A II. fokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A II. fokú hatóság a határozatot helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a II. fokú hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges a határozatot végzésben megsemmisíti, és az ügyben az I. fokú hatóságot új eljárásra kötelezi.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézésre a https://epapir.gov.hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.

Jelen határozat véglegessé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

 

INDOKOLÁS

 

 

Békés megye közigazgatási területén a rókák veszettségének megelőzése és a betegség leküzdése érdekében 2019. március hó 30. napja és 2019. április hó 4. napja között csalétek-vakcina kihelyezése történik repülőgépes kiszórás módszerével a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár ÉFÁT/87-1/2019. iktatószámú utasítása szerint.

 

Annak érdekében, hogy a kijuttatott vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdésének s) és t) pontja alapján járványügyi intézkedésként ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig.

 

Az ebzárlat szabályait, valamint a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési/értesítési kötelezettség(ek)et a R. 8.§ (8) bekezdése és 12.§ (2)-(6) bekezdései, illetve a 13.§-a alapján rendeltem el.

 

A település belterületén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével összefüggő kötelező önkormányzati feladatokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (3) bekezdése írja elő.

 

A lakosságot tájékoztató plakátoknak a vadászatra jogosult részéről az érintett települési önkormányzatokhoz való eljuttatását a R. 8. § (7) bekezdése írja elő.

 

Az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozat közzétételi kötelezettségét az Éltv. 52.§ (2) bekezdése írja elő.

 

Az azonnali végrehajtást az Éltv. 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ákr. 116. § (1) bekezdésén és a (2) bekezdés a) pontján, a 118-119. § előírásain alapul, tekintettel a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

Hatásköröm és illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése, a Kormányrendelet 13. § g) pontja, 18. § (3) bekezdés a) pontja és 14. § (5) bekezdése határozza meg.

A döntés elleni fellebbezés illetékmentességét az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapítja meg.

 

Gyula, 2019. március 8.

 

 

                                                               Dr. Gulyás Imre

                                                             járási hivatalvezető

                                                        nevében és megbízásából

 

 

 

                                                                                                      Dr. Hevesi Zsolt

                                                                                                    járási főállatorvos

                                                                                   

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu