2021. január 21., csütörtök,  Ágnes
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Tájékoztatás TELEKADÓVAL kapcsolatban
2020. november 26.

A telekadó bevezetéséről a helyi adóról szóló 52/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3/A. §-a rendelkezik. A szabályozás 2021. január 1. lép hatályba.

A Rendelet alapján adóköteles a Gyula város illetékességi területén lévő telek. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó mértéke: 10,- Ft/m2/év.

A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

A telek fogalma:

Telek az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt, valamint

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész;

b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek;

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a;

d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik;

e) az a telek, amely az ingatlan-nyilvántartásban beruházási területként van nyilvántartva;

f) az a telek, amely az ingatlan-nyilvántartásban kivett útként van nyilvántartva;

g) az a telek, amely az ingatlan-nyilvántartásban kivett árokként van nyilvántartva;

h) az olyan ingatlanon lévő telek, amelyen lakás vagy építmény található, és az az ingatlan-nyilvántartásban fel van tüntetve;

i) az a telek, amely közterület-kapcsolattal nem rendelkezik.


Az adóalanyoknak első alkalommal 2021. január 31. napjáig kell adatbejelentést teljesíteniük a Gyulai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportja részére.

Helyrajzi számonként külön-külön kell a nyomtatványt benyújtani.

Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető

-papír alapon a Gyulai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál, valamint

- 2020. december 1. napjától elektronikusan a http://www.gyula.hu/hatosagi_ugyek-penzugyi_osztaly oldalon.

Az adatbejelentés leghamarabb 2021. január 4. napjától nyújtható be

-papír alapon személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) vagy postai úton (5701 Gyula, Pf: 44.), valamint

-2021. január 1. napjától elektronikusan, a www.gyula.hu oldalról is elérhető https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap portálon keresztül.

Amennyiben rendelkezésre áll, a földhivatali tulajdoni lap vagy az adásvételi szerződés az adatbejelentéshez mellékletként benyújtandó.

Az adatbejelentés beérkezését követő 30 napon belül az adóalany az adókivetésről határozat formájában értesül.

Az adatbejelentés elmulasztása esetén az adó kivetésére hivatalból kerül sor.

Az adó megfizetésére átutalással az OTP Banknál vezetett 11733027-15346009-10430697 bankszámlaszámra, csekken, illetve a hivatali portálon keresztül vagy az Adócsoportnál működő POS terminálon keresztül nyílik lehetőség.

Az adó megfizetésének határideje: a tárgyév március 15. és szeptember 15. napja.

Az adót két egyenlő részletben, első alkalommal a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül és 2021. szeptember 15. napi határidőig kell megfizetni.

Az adóalany adatbejelentési kötelezettsége folyamatosan fennáll, az adót érintő valamennyi adatváltozást köteles a tulajdonos 15 napon belül bejelenteni az adóhatóság felé. Az adótárgy új tulajdonosa a jogszerzést követő 15 napon belül köteles az adatbejelentést teljesíteni.

Az adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség

a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,

b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,

c) erdőnek minősülő telek esetében

ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy

cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján,

d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,

e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.  

Az adókötelezettség megszűnése:

Az adókötelezettség

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a

ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,

bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,

c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,

d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,

e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkező – nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.


Gyula, 2020. november 26.

                                                                                  Dr. Csige Gábor

                                                                                       jegyző

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu